Med anledning av den rådande situationen gällande Coronaviruset (covid-19), vill vi på Ida Infront informera om hur vi och vår organisation påverkas samt vilka åtgärder vi vidtar. Vi, tillsammans med vårt moderbolag Addnode Group, håller oss kontinuerligt uppdaterade med den senaste informationen från Folkhälsomyndigheten och vi följer noga utvecklingen.

För våra medarbetare innebär detta att om någon medarbetare, eller annan person i medarbetarens hushåll, uppvisar symptom som skulle kunna vara covid-19, skall denna person inte vistas på arbetsplatsen. Om någon medarbetare befunnit sig i de områden som Utrikesdepartementet via sin hemsida, www.regeringen.se/uds-reseinformation/, listat som högriskområden måste denne sätta sig själv i tvåveckorskarantän från första dagen vid hemkomst. Samma karantänperiod gäller om någon ur medarbetarens hushåll befunnit sig i ett högriskområde. I dagsläget har dock ingen av våra medarbetare vistats i listade områden. I linje med Utrikesdepartementens avrådan från resor till utlandet, rekommenderar vi även våra medarbetare att fortsättningsvis undvika icke kritiska resor, även inom Sverige.
Från den 17 mars uppmanas alla våra medarbetare att arbeta hemifrån. Detta enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minimera risken för smittspridning. Vi är tekniskt rustade för samt har daglig erfarenhet av att, i våra team, arbeta på olika geografiska platser vilket innebär att distansarbete kan ske med goda förutsättningar.

För våra kunder och samarbetspartners innebär våra åtgärder att vi i samråd med dem försöker undvika fysiska möten för att minska risken för smittspridning. Vi uppfattar det som ett naturligt beslut som både föreslås och välkomnas från alla parter. I våra olika uppdrag fortlöper arbetet i så vanlig utsträckning som möjligt och de personer hos oss som normalt har kontakt med kunder och samarbetspartners, fortsätter att ha den kontinuerliga dialogen.
I händelse av att en stor del av våra medarbetare insjuknar kommer prioritering av personalresurser, med hänsyn till verksamhetskritiska system i samhällsbärande verksamhet följt av andra produktionssatta system, att ske av vår leveransavdelning i nära samråd med kunderna. Om ytterligare arbetskraft krävs kontrakteras konsulter med kort varsel.

Våra primära fokus är att värna den viktigaste tillgången vi har, våra medarbetare, försöka bidra till en minskad allmän samhällsspridning, samt att möjliggöra det dagliga arbetet så effektivt som möjligt.

Om du har frågor, vänligen kontakta din närmsta kontaktperson eller:

Stefan Jonegård
VD
Tel: +46 (0) 709 89 00 25
E-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Peter Lundberg
Operativ chef
Tel: +46 (0) 702 70 34 77
E-post: peter.lundberg@idainfront.se

mars 23rd, 2020

Posted In: Monday Morning Mail