Musikverket

Ärendehantering i takt med iipax

Musikverket har till uppgift att främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet som är präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. Myndigheten ska också främja utvecklingen av ett professionellt musikliv. De ska vidare dokumentera, bevara, främja, bygga upp kunskap om och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv. Vid myndigheten bedrivs arkiv-, biblioteks- och museiverksamhet.

Musikverket införde i början av 2013 verksamhetsstödjande tjänster baserade på iipax för diarieföring och ärendehantering, e-arkiv och dokumenthantering samt kontaktstödjande tjänster för elektronisk datafångst och införande av mina sidor för bidragssökande. Under 2015 utökades ärendehanteringen med nya funktioner som ger ökad nivå av IT-stöd för verksamheten

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut