Revisorsinspektionen

iipax one effektiviserar informationshantering

Revisorinspektionen (RI) är svenska regeringens expertmyndighet i frågor om revisorer och revision. I deras uppdrag ingår att säkerställa tillgången nationellt till kvalificerade revisorer så att näringslivet och samhället i övrigt har tillgång till revisorer som kan revidera aktiebolag, banker, försäkringsbolag, ekonomiska föreningar, stiftelser, myndigheter och andra sammanslutningar som bedriver ekonomisk verksamhet samt ansvara för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt.

Revisorsinspektionen har tecknat avtal med Ida Infronts partner Pulsen för att erhålla ett system som hanterar och förvaltar dokument och ärenden under hela deras livscykel från det att ett dokument skapas eller kommer in – till slutarkivering eller gallring. Systemet stödjer myndighetens processer samt har möjlighet till att utveckla framtida behov av e-tjänster, e-arkiv, digitala signaturer, automatiserade flöden, webbpublicering med mera.

iipax case är Ida Infronts mobilanpassade produkt för informationshantering hos myndigheter. Med en användarvänlig design och funktionalitet som är anpassad för olika typer av enheter såsom dator, surfplattor och mobiler, möjliggör den en hög grad av effektivisering av myndigheters informationshantering.

Oktober, 2017

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut