Hållbar e-arkivering

E-arkiv i digitaliseringens tjänst

Information har blivit en allt viktigare tillgång i de flesta organisationer. Korrekt information, tillgänglig när den behövs kan vara skillnaden mellan framgång och katastrof. Idag används all slags information för att skapa nya tjänster och effektivare processer. Därför är Ida Infronts e-arkivlösningar byggda för att fungera i moderna miljöer som bäst tar tillvara digitaliseringens möjligheter. Med e-arkivlösningar från Ida Infront skapar du informationsnav som kan hjälpa dig att styra och säkerställa all din informationshantering.

Inbyggd strategi för långtidsbevarande

Ida Infronts e-arkiv är baserade på OAIS-modellen, ISO 14721, en internationell standard som ursprunglingen togs fram av NASA för hantering av värdefull information. Detta tillsammans med stöd för de krav som ställs på bevarande, tillgänglighet och spårbarhet beträffande viktig information, får du genom Ida Infront det mest kompetenta e-arkivet.

En aktiv arkivarie

En stor utmaning är att på ett säkert och strukturerat sätt flytta information från de aktiva systemen till ett system för långtidsbevarande. Ida Infront tar hand om även detta avancerade arbetsmoment. Baserat på de arkiveringsregler som finns kan våra lösningar aktivt hämta information från andra system, gallra och konvertera informationen och slutligen spara ner den i långtidslagringen. Denna process styrs och övervakas av utsedda arkivansvariga.

Integration

Med sina integrationsmöjligheter kan våra lösningar arkivera information från godtyckliga system, utan att de behöver byggas om. Dessutom kan olika lagringssystem integreras för att skapa en säker lagringsmiljö för er viktiga information. Trots denna flexibilitet är det arkivsystemet som har kontrollen över hela arkiveringsprocessen och den arkiverade informationen över tid.

Information ger kunskap

Genom sökmöjligheter och analysverktyg kan du utvinna mycket kunskap ur all din samlade information, en kombination av arkiverade dokument, arkiverade data, metadata och klassning. I iipax archive har vi lagt grunden för att i framtiden kunna få fram kunskap som vi idag inte ens vet att vi behöver. Samtidigt som du med säkerhet kan hitta just det dokument som du just nu behöver. Oavsett hur gammalt det är.

Besparing

Arkivering innebär mer än att flytta data mellan olika lagringsmedia. Det krävs struktur och kvalitet i arkiveringsarbetet för att informationen ska kunna vara tillgänglig under lång tid. Då lagringsutrymme blir allt billigare kan en arkiveringslösning verka omotiverad, men den dag systemen blir överfulla eller måste bytas ut, kan det vara förenligt med mycket höga kostnader att rädda den värdefulla information som ska bevaras. Genom kontinuerlig arkivering, samt en aktiv styrning och förvaltning av en arkivlösning kommer denna situation aldrig inträffa.

Vill du veta mer?
Kontakta oss för en demo.

Bertil Thunberg
Sales Executive
bertil.thunberg@idainfront.se
+46 13 37 37 06

Tina Engström
Business Area Manager
tina.engstrom@idainfront.se
+46 70 528 14 65

Dela sidan: