Hållbarhet

På denna sidan finns pressmaterial för nedladdning.

Vårt engagemang inom hållbarhet

För oss, som levererar produkter och systemlösningar till den offentliga sektorn i Sverige och övriga nordiska länder, är det viktigt att integrera hållbarhet, miljö, socialt ansvar och styrning i vårt dagliga arbete. Vårt engagemang i att agera som ett socialt ansvarstagande och miljömässigt hållbart mjukvaruföretag är mycket stort.

Vi har analyserat fem områden inom vårt hållbarhetsarbete, som vi aktivt arbetar med. Dessa fem områden är miljöförvaltning, socialt ansvar, etiska affärsmetoder, ekonomiskt ansvar och kontinuerlig förbättring. Genom dessa kan vi även bidra till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Nedan beskriver vi vårt hållbarhetsarbete inkluderat de globala målen.

Miljöförvaltning

Energieffektivitet

Ida Infront strävar efter att minimera sin miljöpåverkan genom att optimera energieffektiviteten i alla delar av vår verksamhet, inklusive datacenter, kontorsytor och mjukvaruutvecklingsprocesser. Vi säkerställer även energieffektiviteten i våra värdeflöden.

Koldioxidavtryck

Vi mäter och arbetar kontinuerligt för att minska vårt koldioxidavtryck genom att implementera hållbara metoder i vår dagliga verksamhet.

Minskning av avfall

Vi är fast beslutna i att minska avfallsgenereringen och främja återvinningsinitiativ inom vår organisation. Vi uppmuntrar ansvarsfullt bortskaffande av elektroniskt avfall, återvinning av matavfall och arbetar för en papperslös kontorsmiljö.

Socialt ansvar

Mångfald och inkludering

Vi är fast beslutna i att främja en arbetsplats som är mångfaldig, rättvis och inkluderande, samt att främja en kultur av respekt för alla individer, oavsett bakgrund, kön, etnicitet eller andra egenskaper.

Medarbetarnas välbefinnande

Vi prioriterar våra medarbetares hälsa och välbefinnande genom att tillhandahålla en stödjande arbetsmiljö, schyssta arbetsvillkor, balans mellan arbete och privatliv och fysisk aktivitet samt erbjuda möjligheter till professionell utveckling.

Samhällsengagemang

Vi är aktivt engagerade i samhället. Detta inkluderar att stödja lokala initiativ, välgörenhetsorganisationer och utbildningsprogram som är i linje med våra värderingar och bidrar till samhällets välbefinnande och välstånd.

Hållbart samhälle

Våra produkter och systemlösningar bidrar till hållbara samhällen genom skifte från traditionell till digital hantering och e-arkivering.

Etiska affärsmetoder

Tillmötesgående

Vi har åtagit oss att följa alla relevanta miljömässiga och sociala lagar och förordningar i Sverige och i de länder vi verkar i. Vi ser regelbundet över våra policyer för att säkerställa att de överensstämmer med gällande hållbarhetsstandarder.

Transparens

Vi upprätthåller transparent kommunikation om våra hållbarhetsinitiativ, resultat och framsteg. Detta inkluderar regelbunden rapportering av viktiga hållbarhetsmått och mål.

Leverantörsrelationer

Vi samarbetar med leverantörer som delar vårt engagemang för hållbarhet. Vi uppmuntrar våra leverantörer att anta etiska och miljömässigt ansvarsfulla metoder. Både nuvarande och framtida leverantörer måste skriva under vår uppförandekod (code of conduct) för leverantörer om de inte har en motsvarande uppförandekod.

Ekonomiskt ansvar

Ansvarsfull ekonomisk förvaltning

Vi följer sunda ekonomiska rutiner och säkerställer ansvarsfulla budget-, utgifts- och investeringsbeslut. Vårt mål är att upprätthålla långsiktig finansiell stabilitet samtidigt som vi minimerar eventuella negativa effekter på miljön och samhället.

Transparens och ansvarsskyldighet

Vi upprätthåller transparens i vår finansiella rapportering och ansvarar för de ekonomiska effekterna av vår verksamhet. Regelbundna bedömningar och revisioner genomförs för att säkerställa efterlevnad av etiska finansiella standarder.

Inkluderande ekonomisk utveckling

Vårt engagemang sträcker sig bortom vår omedelbara verksamhet för att bidra till en inkluderande ekonomisk utveckling. Vi stödjer initiativ som främjar rättvis sysselsättning, entreprenörskap och minskar ekonomiska ojämlikheter. Genom att ta ekonomiskt ansvar strävar vi efter att vara en katalysator för positiv förändring, som inte bara främjar vårt företagsekonomiska välbefinnande utan också bidrar till det bredare välståndet i de samhällen där vi verkar.

Kontinuerlig förbättring

Övervakning och utvärdering

Vi övervakar och utvärderar vår hållbarhetsprestanda regelbundet och söker efter möjligheter till förbättringar. Vi sätter upp mätbara mål där det är möjligt och följer vår progress mot att uppnå dem. Vi ser också regelbundet över och förbättrar våra finansiella processer för att säkerställa ansvarsfulla investeringar och hållbar ekonomisk förvaltning.

Innovation

Vi uppmuntrar innovation inom hållbara tekniker och metoder, både internt och i samarbete med våra partners och kunder. Det innebär att vi bedriver en ansvarsfull produktutveckling, minskar klimatavtrycket samt skapar värde för våra kunder och på så sätt bidrar till hållbara städer och samhällen.

Dela sidan: