Effektiv ärendehantering

Effektiv dokument- och ärendehantering för myndigheter

Att få strukturerad och ostrukturerad information att hänga samman är krävande men när man lyckats ger det en unik översikt, effektivitet, förutsägbarhet och kvalitet i myndighetens kärnverksamhet. Det är med väl fungerande processer som myndigheten kan göra stora besparingar, automatisera och effektivisera sin handläggning med eller utan diarieföring. Det finns många fallgropar vid införandet av ett nytt ärendehanteringssystem och allt för ofta får verksamheten inte den nytta man förväntade sig av sitt IT-stöd. Ida Infront erbjuder konfigurerbara produkter med lösningar anpassade för er myndighet och trygga modeller för ett lyckat införande.

Det ska vara lätt att göra rätt

En myndighet med mer än ett uppdrag har behov av att ha olika verksamhetsstöd för olika ärenden. Vi använder begreppet ärendetyp, vilken oftast är baserad på klassificeringsstruktur. Varje ärendetyp följer sin egen process. Behörigheter styr användares rättigheter längs flödet och hjälper dem att göra rätt enligt myndighetens uppdrag samt lagar och förordningar.

Steget mot automatisering

När väl myndighetens handläggning är implementerad i ett processbaserat handläggarstöd är nästa steg att gå mot automatisering. Där ett ärendes utfall baseras på ett tydligt regelverk kan systemet handlägga på egen hand, vilket ger en långt högre effektivitet med rättvisare bedömning och ökad servicegrad.

Hög integrerbarhet

Information delas i stor utsträckning inom myndigheten men även mellan myndigheter. Informationskällor finns på olika platser i systemfloran, särskilt grunddata. Med en kompetent integrationsmotor är det lätt att uppmuntras till att integrera mera för att uppnå en säker informationsöverföring med målsättningen att nå en övergripande automatisering med hög samhällsvinst.

Återanvändbarhet - nyckeln till enkel förvaltning

Med återanvändning menas egenskaper, funktioner, moduler, processer, processteg eller principer som används och återkommer på flera ställen i den unika lösningen för varje myndighet. För att hålla förvaltningskostnader nere och för att ge förutsättningar för en snabbare utveckling av systemet är det viktigt att upprätthålla en hög grad av återanvändbarhet och modularisering. Våra produkter stödjer återanvändning och som leverantör kan vi dela med oss av erfarenheter på organisatorisk nivå.
Du måste acceptera statistikcookies för att se detta innehåll

Beslutsstöd för styrning

Med goda sökmöjligheter och tydliga analysverktyg erbjuds myndighetens ledning underlag för att följa verksamhetens handläggningseffektivitet. Underlaget skapar möjlighet att fatta väl underbyggda beslut, vilket underlättar verksamhetsstyrningen och hjälper myndigheten att upprätthålla en balanserad arbetsbelastning för medarbetarna och en effektiv service till sina klienter.

Vill du veta mer? Kontakta oss för en demo.

Ove Sjöström, Marketing Manager
ove.sjostrom@idainfront.se +46 13 – 37 37 07

Dela sidan: