Till vanlig hemsida >

Det handlar egentligen inte om
standarder för metadata,
arkivredovisning och lagringsmedia.

Det handlar om
att bevara värdefull
information.

iipax archive

I och med allt större mängder elektronisk information skapas ökar vikten av att kunna arkivera det elektroniska materialet. iipax archive är konstruerat för stora, väl strukturerade och återsökbara arkiv. Genom sitt stöd att anpassa sig till verksamheten och verksamhetssystemen är iipax archive en pålitlig partner i transformeringen mot en fullständigt elektronisk informationshantering.

e-Arkivering

I och med allt större mängder elektronisk information ökar vikten av att kunna arkivera det elektroniska materialet. De organisationer som har kommit långt i hanteringen av elektroniska dokument kanske till och med saknar pappersoriginal, vilket gör den elektroniska arkiveringen än mer central. iipax archive är konstruerat för stora, väl strukturerade och återsökbara arkiv. Genom sitt stöd att anpassa sig till verksamheten och verksamhetssystemen är iipax archive en pålitlig partner i transformeringen mot en fullständigt elektronisk informationshantering.

 

En aktiv arkivarie

Det finns många produkter som klarar att lagra och hantera stora volymer data. Den stora utmaningen är dock att på ett säkert och strukturerat sätt flytta information från de aktiva systemen till en långtidslagring. iipax archive tar hand om även detta avancerade arbetsmoment. Baserat på de arkiveringsregler som finns kan iipax archive aktivt hämta information från andra system, gallra och konvertera informationen och slutligen spara ner den i långtidslagringen. Denna process styrs och övervakas av utsedda arkivansvariga.

 

Integration

Genom sina integrationsmöjligheter kan iipax archive arkivera information från godtyckliga system, utan att de behöver byggas om. Dessutom kan andra slutlagringsprodukter integreras för att t ex kunna spara på magnetmedia, optiska diskar eller andra lagringsmedia. Trots denna flexibilitet är det iipax archive som har kontrollen över arkiveringsprocessen och den arkiverade informationen.

 

Besparing

Att arkivera är mer än att flytta data mellan olika lagringsmedia. Det krävs struktur och kvalitet i arkiveringsarbetet för att informationen trots allt ska vara tillgänglig under lång tid. Då lagringsutrymme idag är billigt kan en arkiveringslösning kännas omotiverad, men en dag kommer systemen bli överfulla och då kan det innebära enorma kostnader att komma till rätta med situationen. Genom kontinuerlig arkivering, aktiv styrning och förvaltning av en arkiveringslösning kommer denna situation aldrig inträffa.Därför finns iipax archive.

 

Produktbroschyr

iipax archive (PDF)

Referenser

 • Ale kommun
 • Borås stad
 • Försäkringskassan
 • Inspektionen för strategiska produkter
 • Nationellt forensiskt centrum
 • Naturvårdsverket
 • Migrationsverket
 • Polismyndigheten
 • Stockholms stad
 • Stockholms stadsbyggnadskontor
 • Trafikverket